(c) 2006 Mara Loytved-Hardegg
´I have lost something`


´I have lost something and I received something`, Mischtechnik auf Papier,
140 x 212 cm, 1987/88
´I have lost something and I received something`, Mischtechnik auf Papier,
140 x 212 cm, 1987/88